สารจากคณบดี

การประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทย์ศาสตร์ ครั้งที่ 36 "Interconnectedness for Sustainable Health Care"

      ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเป็นสำคัญ จึงเป็นเหตุให้งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 36 มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานจากปี 2563 มาเป็นวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ลดลงและทวีความรุ่นแรงมากขึ้นในหลายพื้นที่ ทางคณะแพทยศาสตร์ จึงได้พิจารณาทบทวนรูปแบบการจัดงาน โดยงดการจัดงานในพื้นที่แต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นรูปแบบออนไลน์100% ผ่านระบบ ZOOM WEBINAR เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)    

      การจัดประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 36 ภายใต้แนวคิด “Interconnectedness for Sustainable Health Care” โดยมุ่งเน้นให้คณาจารย์ แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ทุกภาคส่วน ได้มีโอกาสทบทวน แนวทางการดำเนินงาน เพิ่มพูน พัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ ติดตามความก้าวหน้า เพื่อเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากสภาพสังคม เทคโนโลยี ระบาดวิทยาของโรคที่เปลี่ยนไป ตลอดจนเพื่อให้ทันกับกระแสสังคม การหันมาดูแลสุขภาพที่มากขึ้น การตอบสนองนโยบายระบบสุขภาพของประเทศ และเพื่อเป็นการเปิดรับมีมุมมอง แนวคิดใหม่ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นเลิศและยั่งยืนต่อไป

      ขอขอบคุณทุก ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมและสนับสนุน การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ทั้งท่านวิทยากร คณะผู้จัดการประชุม บริษัทเวชภัณฑ์ บริษัทเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมหวังว่าท่านคงจะได้นำความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการประชุม ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพทันยุคสมัยสืบไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดีในโอกาสต่อไปขอแสดงความนับถือ,

รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 


Video Clip ประชาสัมพันธ์
Registration

การประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทย์ศาสตร์ ครั้งที่ 36 "Interconnectedness for Sustainable Health Care"Organizing by

การประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทย์ศาสตร์ ครั้งที่ 36 "Interconnectedness for Sustainable Health Care"

Contact Us

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยการจัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

meeting@medicine.psu.ac.th

โทรศัพท์ 0-7445-1147

Your message has been sent. Thank you!