เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ


การประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 36
วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564
ROOM 1 หัวข้อบรรยายวันที่ วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564

12.00-13.00
Lunch symposium (บ.Eucerin) Effective reduction and prevention of Hyperpigmentation with the NEW THIAMIDOL

วิทยากร
 • รศ.นพ.กัมพล เอี่ยมพนากิจ


13.10-14.00
Diabetes and cardiovascular disease

วิทยากร
 • นพ.ฐากร พฤกษ์ธนากุล, อ.ดร.นพ.พลาย ชี้เจริญ


14.10-15.00
Advanced cancer patient holistic care

วิทยากร
 • รศ.พญ.ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์


10.00-11.00
- Common pitfalls in fracture management Clavicle fracture - Update in open fracture management - Pelvic insufficiency fracture - Hip fracture

วิทยากร
 • อ.นพ.พรพนิต ดิสนีเวทย์ อ.นพ.วิชญ์ โอฬาพิริยกุล
  อ.นพ.จุลินทร์ ชีวกิดาการ
  ผศ.นพ.อภิภพ กฤษณีไพบูลย์


11.00-12.00
Improving diagnosis and management of hand injuries in general practice - The update in tendon injury - Why scaphoid fractures are missed - Finger tip injury

วิทยากร
 • อ.นพ.ปรเมศวร์ สุวรรณโณ
  อ.นพ.สิทธิพงศ์ สุวรรณาพิสิทธิ์
  อ.พญ.วรางคณา ฟองศรี


12.00-13.00
Lunch symposium (บ.Upjohn) The Mystic of Mixed pain management

วิทยากร
 • รศ.นพ.วีระ ชัยยะมงคล


13.00-13.45
Common sport orthopedic problem :
- Knee pain but not Osteoarthritis
- Shoulder problems in OPD
- How to return to sport faster after ankle injury?

วิทยากร
 • อ.นพ.วชิรพรรณ ปริญญาคุปต์
  อ.นพ.ประภากร กลับกลาย
  อ.นพ.กรกช มะลิวรรณกุล


13.45-14.15
Role of nutritional supplements in osteoarthritis knee, do we really need them?

วิทยากร
 • ผศ.นพ.คณินทร์ เอี่ยมธนาภรณ์
  พญ.ปักใจ ตันตรัตนพงษ์
  รศ.นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน์


14.15-15.00
- Low back pain problem
- Approach to low back pain; interesting cases

วิทยากร
 • พญ.รัตนาภรณ์ ชำนาญ
  นพ.ปิยวรรษ บิณฑจิตต์, รศ.นพ.วีระ ชัยยะมงคล


15.00-16.00
Update management in pediatric musculoskeletal infection :
- An update on molecular biology in pediatric musculoskeletal infection
- Update Evidence base management in. Pediatric musculoskeletal infection

วิทยากร
 • อ.พญ.นิสาลักษณ์ อุโพธิ์
  รศ.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช


10.00-11.00
Pediatric triage systems

วิทยากร
 • ผศ.นพ.ธีรนัย สกุลชิต


11.00-12.00
New substance abuse

วิทยากร
 • พญ.เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ


12.00-13.00
Lunch symposium (บ.AstraZeneca) Wheezing Exacerbation in children from guideline to practice

วิทยากร
 • ผศ.พญ.กนกพรรณ เรืองนภา


13.00-14.00
Optimal use of blood products in trauma patient

วิทยากร
 • รศ.พญ.โอสรี อัครบวร


14.00-15.00
The role of ECMO in cardiac resuscitation

วิทยากร
 • อ.นพ.พงศ์เสน่ห์ ดวงภักดี


15.00-16.00
Acute care of elderly in emergency department

วิทยากร
 • รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีอ่อน


 

Host by