เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ


การประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 36
วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564
ROOM 2 หัวข้อบรรยายวันที่ วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564

10.00-11.00
สร้างเสริมเด็กไทย ล้มได้ ลุกเป็น

วิทยากร
 • อ.พญ.จุฑามาส วรโชติกำจร
  อ.พญ.ณัฐพร ทัศนกิจพาณิชย์


11.00-12.00
เด็กยุคใหม่ ต้องไม่เตี้ย

วิทยากร
 • ศ.พญ.สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล
  อ.ดร.นพ.ทันสิษฐ์ แสงแก้ว


13.00-14.00
เล่นอย่างไรให้เพิ่มสมาธิ

วิทยากร
 • คุณนิฐิดา ทองเหลือ
  คุณนภัสรีย์ ณัฐพสิษฐ์


16.00-17.00
นี่มันใช่ “ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง” จริงหรือ ?

วิทยากร
 • อ.พญ.วัลยา กู้สกุลชัย
  อ.นพ.รุ่งโรจน์ เบญจรัตนภาคี


10.00-11.00
The secret of news เบื้องหลังข่าวนั้นมีอะไร

วิทยากร
 • รศ.พญ.จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์
  นพ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล


11.00-12.00
Gender diversity ความหลากหลายที่ควรเข้าใจ

วิทยากร
 • อ.พญ.เอมอร จิระพันธุ์
  ผศ.นพ.ภควัต วิวัฒนวรเศรษฐ์


13.30-14.30
Stop Bullying: เพราะการล้อเลียนไม่ใช่เรื่องล้อเล่น

วิทยากร
 • รศ.พญ.จตุรพร แสงกูล
  อ.พญ.สุชาวดี พงศ์ธนวิสุทธิ์
  อ.นพ.กัตติก์ สถาพร


14.30-15.30
ติดใจ ติดยา หรือติดกัญชา?

วิทยากร
 • อ.นพ.ธีรภัทร์ ธีธารัตน์กุล
  ผศ.พญ.ชนกานต์ ชัชวาลา


16.00-17.00
Dinner symposium (บ.Bayer)How do we navigate the world of thrombosis

วิทยากร
 • นพ.วัชระ โลหะวิจารณ์
  ผศ.พญ.อัสมา นวสกุลพงศ์


10.00-11.00
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสาธารณสุข

วิทยากร
 • อ.ดร.นพ.ธรรมสินธ์ อิงวิยะ
  อ.ดร.สิทธิโชค ไชยชูลี
  อ.ดร.นพ.ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ


11.00-12.00
ถอดบทเรียนด้านการบริหารจัดการ COVID-19

วิทยากร
 • รศ.ดร.ฐิติวร ชูสง
  รศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา
  อ.นพ.พิชญานนท์ งามเฉลียว


13.00-14.00
เสวนาเล่า (เหล้า) เรื่อง หัวใจ ตับ ตาย sis case

วิทยากร
 • ผศ.ดร.นพ.พลเทพ วิจิตรคุณากร
  อ.ดร.นพ.พลาย ชี้เจริญ
  รศ.นพ.มล.ทยา กิติยากร


 

Host by