เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ


การประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 36
วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564
ROOM 3 หัวข้อบรรยายวันที่ วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564

12.00-13.00
Lunch symposium (บ. Philips)PET/CT **ไม่อนุญาตให้เผยแพร่**

วิทยากร
 • อ.พญ.ธัญญลักษณ์ สัมพันธรัตน์


13.00-14.00
Missed lung cancers

วิทยากร
 • อ.พญ.สิตางศุ์ นิรัติศัยกุล


15.30-16.30
Demystifying fracture ฉันจะไม่พลาดอีกต่อไป

วิทยากร
 • ผศ.นพ.ปราโมทย์ ทานอุทิศ
  อ.พญ.ภัททิรา บุญศรี


10.00-11.00
Multidisciplinary team for treatment of SUI

วิทยากร
 • ผศ.นพ.ธนัญญ์ เพชรานนท์
  อ.พญ.ศิวัชญา คนึงกิจก้อง
  อ.ดร.พญ.ตุลญา ดิสนีเวทย์


11.00-12.00
Prevention of preeclampsia

วิทยากร
 • ผศ.พญ.มนภัทร สุกใส
  อ.พญ.นัฐทิชา ไชยณรงค์


12.00-13.00
Lunch symposium (บ.ไบเออร์)The choices of Endometriosis Management Through Reproductive Life

วิทยากร
 • ผศ.นพ.ชัยณรงค์ โชคสุชาติ
  รศ.ดร.พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข


13.00-14.00
Endometriosis: focus on modern management in all aspects

วิทยากร
 • ผศ.นพ.ชัชปวิตร เกตุพุก
  อ.นพ.สาธิต คลังสิน
  ผศ.นพ.ชัยณรงค์ โชคสุชาติ


14.00-15.00
Impact of obesity on gynecological cancer

วิทยากร
 • อ.นพ.อธิษฐาน รัตนบุรี
  อ.พญ.กุลิสรา นันทมงคลกุล


10.00-10.30
Exercise in bariatric surgery

วิทยากร
 • อ.นพ.สุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน


10.30-11.00
Practical point in urinary catheter CARE in patient with neurogenic bladder

วิทยากร
 • อ.ดร.พญ.ตุลญา ดิสนีเวทย์
  คุณดวงเพ็ญ แวววันจิตร


11.00-11.30
Adults with cerebral palsy : What we need to know

วิทยากร
 • พญ.ชนนิษฏ์ ลิ่มสกุล


13.00-14.00
Mindfulness-based Interventions for anxiety and depression

วิทยากร
 • อ.ดร.กภ.วีรนันท์ แย้มรัตนกุล


14.00-16.00
Update Evidence-Based Practice in Physical Therapy (Ortho, Neuro, Chest, Pediatric)

วิทยากร
 • อ.ดร.กภ.นภาภรณ์ ตั้งอดุลย์รัตน์
  อ.กภ.ชัชวลัย สนธิกุล
  อ.ดร.กภ.ลลิตา คุณะ
  อ.กภ.ไพลิน ถาวรชีพ
  อ.กภ.วนิดา แก้วมุณี


 

Host by