เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ


การประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 36
วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564
ROOM 4 หัวข้อบรรยายวันที่ วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564

10.30–12.00
เรียนรู้ตั้งรับโรคอุบัติใหม่บทเรียนจาก Covid-19

วิทยากร
 • รศ.นพ.ศรัญญู ชูศรี,
  อ.ดร.นพ.ชนนท์ กองกมล,
  อ.นพ.วิระชัย สมัย,
  อ.ดร.สมนรพรรษ สุระสมบัติพัฒนา


12.00–13.00
Lunch symposium: How to improve Asthma and COPD outcomes in the real world

วิทยากร
 • ผศ.นพ.ศิวศักดิ์ จุทอง


13.10–14.00
TB Vaccines in cooking …

วิทยากร
 • อ.ดร.นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ


14.10–15.00
แท้งเลือกได้? กฎหมายว่าไง

วิทยากร
 • ผศ.นพ.ธนพันธ์ ชูบุญ,
  อ.นพ.วิธู พฤกษนันต์


15.10–16.10
Disruptive Health Care

วิทยากร
 • ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์


10.00–11.00
ERAS: Multidisciplinary Approach for ERAS Abdominal Surgery **ไม่อนุญาตให้เผยแพร่**

วิทยากร
 • อ.พญ.ศิริกาญจน์ ศิริพฤกษ์พงศ์,
  พว.สมพร ก้อนเมฆ,
  ผศ.นพ.ศุภฤกษ์ เลาหวิริยะกมล


11.00–12.00
Acute Postoperative Pain Management:

วิทยากร
 • อ.พญ.ธิติกาญจน์ คุณาไพศาล
  อ.พญ.ธดากรณ์ ตันติสารศาสน์


12.00–13.00
Lunch Symposium: Value Added in Perioperative Care with Desflurane; Practice Sharing

วิทยากร
 • ผศ.พญ.สุมิตรา ประเทพ


13.00–14.00
One Day Surgery: Case Base Discussion.
Are your patients feasible for ODS?

วิทยากร
 • อ.พญ.ชุธิดา สังวรวงษ์พนา
  อ.นพ.วงศกร เชาว์ชาญกิจ


14.00–15.00
Update CPR :
- ACLS 2020
- PALS 2020 in COVID-19 Era

วิทยากร
 • พญ.รติกร บุญชัย


14.00–15.00
Update CPR : - PALS 2020 in COVID-19 Era

วิทยากร
 • อ.พญ.กาญจรัตน์ ว่องไวทวีวงศ์,
  ผศ.พญ.กันทรา แซ่ลิ่ม


15.00–16.00
Airway Management: Conventional Laryngoscope Blade VS (1ชม.) VDO Laryngoscope Blade

วิทยากร
 • อ.พญ.วิลาสินี จิตรภักดี,
  อ.พญ.อสมาพร พืชน์ไพบูลย์


16.00-17.00
Dinner Symposium (บ. Fresenius Kabi) (1ชม.) Update in Perioperative Colloid Therapy

วิทยากร
 • อ.พญ.สุทธาสีนี เพชรสกุล


09.00–10.00
Plenary session : Intergenerational connectedness in happy workplace

วิทยากร
 • คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ


10.00–12.00
วิจัยกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

วิทยากร
 • ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
  นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา


12.00–13.00
Lunch symposium Evolving Spondyloarthritis Management with Anti IL-17A : What ,When and How?

วิทยากร
 • อ.พญ.ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา
  อ.พญ.พรทิพย์ อินทร์พิบูลย์


14.00–15.00
Sustainable Nursing Care in New normal: Covid-19

วิทยากร
 • พว.จันทร์ฉาย แซ่ตั้ง


15.00-15.45
Songklanagarind Excellence Center for Obesity and Metabolic Surgery: Nursing role & management

วิทยากร
 • พว.มีนา ทองวงศ์
  พว.ดาราวรรณ พรหมจรรย์
  พว.ไพรสุดา บัวลอย


15.45-16.30
The power of nurse-co-ordinator: Palliative Care

วิทยากร
 • พว.อุไรวรรณ พลจร
  พว.อรพรรณ ไชยเพชร


 

Host by