เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ


การประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 36
วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564
ROOM 5 หัวข้อบรรยายวันที่ วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564

10.00–11.00
Newborn Hearing Screening: Is it necessary?

วิทยากร
 • รศ.พญ.วันดี ไข่มุกด์,
  ผศ.นพ.พิทยาพล ปีตธวัชชัย


11.00–12.00
Tips and Tricks of Nasal Irrigation.

วิทยากร
 • ผศ.นพ.จักรพันธุ์ พรหมโสภา,
  อ.พญ.อุษาภร ประไพสิทธิ์


12.00–13.00
Lunch symposium: Diabetic Macular Edema Managements

วิทยากร
 • ผศ.พญ.ปฐมา ภูรยานนทชัย,
  ผศ.นพ.พิชัย จิรรัตนโสภา


13.10–15.00
รู้ลึก รู้จริง เรื่องสายตาสั้น

วิทยากร
 • อ.พญ.นริสา รัตนเลิศ,
  ผศ.นพ.พิชัย จิรรัตนโสภา,
  อ.พญ.วิริญจน์ธร ประภากรโกวิท


10.00–11.00
Successful weight loss surgery: the role of multidisciplinary team:

วิทยากร
 • ผศ.นพ.กำธร ยลสุริยันวงศ์
  รศ.พญ.รัตนา ลีลาวัฒนา
  คุณพรพิศ เรืองขจร
  อ.นพ.สุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน


11.00–12.00
Robotic surgery future is now

วิทยากร
 • ศ.นพ. อนุศักดิ์ เยี่ยงพฤกษาวัลย์
  ผศ.นพ.วรบุตร ทวีรุจจนะ
  รศ.นพ.ปวิธ สุธารัตน์


13.00-14.00
Neurosurgey and sustainable developement goals

วิทยากร
 • ศ.นพ.นครชัย เผื่อนปฐม


14.00-14.30
Comprehensive management of acute cholecystitis

วิทยากร
 • อ.นพ.เถกิง พิทักษ์ธีระบัณฑิต


14.30-15.00
DVT and COVID-19 :

วิทยากร
 • ผศ.พญ. จักราวดี จุฬามณี
  รศ.นพ.กีรติ หงษ์สกุล


15.00-15.45
Multidisplinary team discussion (MTD) prostate cancers

วิทยากร
 • ผศ.พญ.จิรวดี สถิตเรืองศักดิ์,
  . อ.นพ.เพทาย รอดละมูล


15.45-16.15
BP management for general practise in neurosurgical condition

วิทยากร
 • รศ.นพ.ศักดิ์ชัย แซ่เฮ้ง


16.15-16.45
An innovative way to untie a tongue tie in neonates

วิทยากร
 • ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา,
  ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช


10.00–12.00
Biosimilars": Theory and practice at Hospital level

วิทยากร
 • อ.ดร.ภก.ธีรภัทร นวลน้อย
  ภก.ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์


13.00–14.30
Multidisciplinary team approach for atrial fibrillation management in Songklanagarind hospital

วิทยากร
 • อ.พญ.ตรีชฎา วิสารทพงศ์,
  พว.ฉันทนา เจริญสิน,
  ภญ.สาลินี ทองบัว


14.30–16.00
Recent update in pharmacogenetics of drug reactions

วิทยากร
 • อ.ภก.ชลิตพล ณ นคร,
  ผศ.นพ.คณุตม์ จารุธรรมโสภณ


16.00–17.00
Immunotherapy Relate Adverse Events

วิทยากร
 • ภญ.ลัดดาวัลย์ รตะวังกุล


17.00-18.00
Dinner symposium: PDPA for Phamacist

วิทยากร
 • คุณธนกฤต จรัสรุ่งชวลิต


 

Host by